Pareri

Informare utila privind calitatea de  prosumator conform

" Ordonanță  de  urgență  pentru  modificarea  și completarea  Legii  energiei  electrice  și  a  gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative"

Extras :


- Activitatea unei persoane fizice sau juridice, constând în comercializarea energiei electrice la clienții finali alimentați direct
din instalațiile electrice aferente unității de producere a energiei electrice  sau  din  rețelele  electrice  pe  care  aceasta  le
exploatează  sau  situați  în  proximitatea  acestor  rețele,  se desfășoară  fără  licența  de  furnizare  a  energiei  electrice
prevăzută la alin. (2) lit. f), în condițiile respectării reglementărilor specifice aprobate de ANRE.”

- Responsabilitatea în materie de echilibrare nu se aplică prosumatorilor cu o putere instalată de producere a energiei
electrice mai mică de 400 kW. Responsabilitatea în materie de echilibrare revine furnizorului acestora, conform reglementărilor ANRE.

- Producătorii  și  furnizorii  de  energie  electrică  își  pot alimenta sediile proprii, filialele și toți clienții, prin intermediul
unor linii directe, fără a fi supuși unor proceduri administrative sau costuri disproporționate.

- Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile în centrale electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de
promovare prin certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractată
pe piața de energie electrică se garantează preluarea în rețeaua electrică.

- Producătorii  de  energie  electrică  au, în principal, următoarele drepturi:
a)  să  aibă  acces  la  rețelele  electrice  de  interes  public, în condițiile prezentului titlu;
b) să obțină, în condițiile legii, culoar de trecere pentru liniile electrice proprii;
c) să tranzacționeze energia electrică pe piața concurențială conform art. 23;
d) să comercializeze capacitățile de producere a energiei electrice prin încheierea de contracte de rezervare a acestora în
conformitate cu prevederile art. 3 pct. 191 și ale art. 23 alin. (7);
e)  să  înființeze  și  să  mențină  un  sistem  propriu  de telecomunicații pentru legătura cu capacitățile sale de producere
a energiei electrice, cu clienții sau cu treptele de conducere operativă;
f) să comercializeze energia termică produsă în cogenerare;
g) să acceseze schemele de sprijin instituite la nivel național.


-Operatorului de transport și de sistem nu i se permite să refuze  racordarea  la  rețea  invocând  costuri  suplimentare
generate de creșterea necesară a capacității elementelor de sistem  în  perimetrul  imediat  al  punctului  de  racordare  sau
racordarea  unei  noi  instalații  de  producere  sau  a  unei  noi instalații de stocare a energiei prin invocarea unor viitoare limitări
posibile  ale  capacităților  de  rețea  disponibile,  de  exemplu, congestia  în  părțile  îndepărtate  ale  sistemului  de  transport.
Operatorul de transport și de sistem furnizează toate informațiile necesare racordării.

- În cazul clienților casnici care se racordează rețeaua de joasă  operatorul  de  distribuție  va  rambursa  solicitantului
contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la o valoare medie a unui branșament,
stabilită conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea
operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin  efectul  prezentei  legi,  la  valoarea  rambursată  clientului casnic.

- În cazul clienților noncasnici, contravaloarea lucrărilorde  racordare,  inclusiv  a  celor  de  proiectare  a  racordului/
branșamentului, realizate conform alin. (34), se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de
racordare intră în patrimoniul operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, fără a
fi  recunoscute  de  ANRE  ca  parte  din  baza  activelor reglementate.

- Clienții  finali  au  obligația  să  contribuie,  în  mod transparent și nediscriminatoriu, la costurile asociate introducerii
sistemelor  de  măsurare  inteligentă,  conform  reglementărilor ANRE.

- Clienții casnici, întreprinderile mici și microîntreprinderile au  dreptul  să  schimbe  furnizorul  de  energie  electrică  sau
participantul la piață implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare.

- În  cazurile  în  care,  prin  reglementări  ANRE,  se stabilește  măsurarea  în  instalațiile  utilizatorilor,  a  energiei
electrice produse de aceștia, grupurile de măsurare a energiei electrice produse se asigură de către operatorii la rețelele cărora
sunt racordate instalațiile de utilizare respective.


„Prosumatorul
Art. 731.

(1) Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată
de cel mult 400 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie
electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

(2)  Autoritățile  publice  locale  care  dețin  capacități  de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate,
parțial sau total, din fonduri structurale, beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice,
la cerere, de serviciul de regularizare financiară între energia livrată și energia consumată din rețea.

(3)  La  solicitarea  prosumatorilor  care  produc  energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere
instalată de până în 200 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt
obligați:

a)  să  realizeze  în  factura  prosumatorilor  o  compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferența dintre cantitatea
de energie consumată și cantitatea de energie produsă și livrată în rețea;
b) să reporteze în facturile prosumatorilor, în situația în care cantitatea de energie produsă și livrată în rețea este mai mare
decât cantitatea de energie consumată, diferența dintre cantitatea livrată și cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de
energie reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.

(4)  La  solicitarea  prosumatorilor  care  produc  energie electrică în unități de producere a energiei cu o putere instalată
între 200 kW și 400 kW și cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligați:
 
a)  să  achiziționeze  energia  electrică  produsă  și  livrată conform  alin.  (1)  la  un  preț  egal  cu  prețul  mediu  ponderat
înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;
b)  să  realizeze  în  factura  prosumatorilor  regularizarea financiară  între  energia  electrică  livrată  și  energia  electrică
consumată din rețea.

(5) Prosumatorii, persoane fizice, prevăzuți la alin. (1), altele decât  cele  organizate  conform  Ordonanței  de  urgență  a
Guvernului  nr.  44/2008  privind  desfășurarea  activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pot desfășura activitatea de
comercializare  a  energiei  electrice  produse  în  unitățile  de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea
și autorizarea funcționării acestora.

-Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației  publice  locale  care  dețin  centrale  electrice  ce
produc energie din surse regenerabile, prevăzuți la alin. (1), precum și persoanele fizice sau juridice care dețin unități de
producere  a  energiei  electrice  din  surse  regenerabile  sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de
certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (21) din Legea nr. 220/2008,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.
(8) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și de la Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și  completările  ulterioare,  prosumatorii,  persoane  fizice,
prevăzuți la alin. (1) și (4) sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă
pentru  autoconsum,  precum  și  pentru  excedentul  vândut furnizorilor, conform alin. (3).
(9) Compensarea cantitativă a prosumatorilor cu instalații cu o putere de până în 200 kW va fi acordată până la data de
31 decembrie 2030, în contextul măsurilor și acțiunilor legate de atingerea angajamentelor privind ponderea energiei din surse
regenerabile în 2030 precizate în Planul Național Energie și Schimbări Climatice, conform unei metodologii ANRE, iar după
această  perioadă  prosumatorii  respectivi  pot  vinde  energia electrică produsă în condițiile prevăzute la alin. (3), lit. a) pentru
prosumatorii cu o putere instalată între 200 kW și 400 kW.

-În cazul clienților casnici, contravaloarea lucrărilor de racordare  inclusiv  a  celor  de  proiectare  realizate  conform
alineatului (1) lit. d1) se suportă integral de către operatorul de distribuție până la limita valorii medii a unui racord, așa cum este
ea stabilită pe baza unei metodologii aprobate de ANRE.
Solicitantul poate suporta financiar contravaloarea lucrărilor de racordare și de proiectare urmând să fie despăgubit de către
operatorul de distribuție până la limita contravalorii medii a unui racord, conform reglementărilor ANRE. Activele rezultate ca
urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul
prezentei legi, la valoarea suportată de operatorul de distribuție, aceasta  fiind  recunoscută  de  către  ANRE  în  tarifele
reglementate.  În  valoarea  medie  a  racordului  nu  se  includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare.

-În cazul clienților noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare,  inclusiv  a  celor  de  proiectare  realizate  conform
alin. (1) lit. d1), se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul
operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, valoarea acestora nefiind recunoscută
de către ANRE în tarifele reglementate.

Aer conditionat. Incalzire rezidentiala. Comparatie cu sistemele clasice de incalzire

Cu totii stim ca cele mai mari cheltuieli apar in sezonul rece, odata cu punerea in functiune a sistemului de incalzire a casei.

 

In functie de tipul de combustibil/energie folosit avem: incalzire cu gaz metan, incalzire cu combustibil solid (lemn, carbune, brichete, peleti etc), incalzire cu curent electric, incalzire cu GPL, cu ulei, cu motorina.

Ne vom referi la sistemele de incalzire cu gaz metan, combustibil solid (lemn, brichete, peleti) si curent electric, cele mai folosite la noi.

Ca sa putem face o comparatie vom lua ca exemplu o casa de 100 mp, bine izolata, cu o inaltime a camerelor de 2,8 m.

Necesarul termic (aproximativ) il vom considera ca fiind 100x2,8x40=11,2 kwh. Extrapoland ajungem la un necesar de 2600 kwh/luna. Calculele sunt aproximative, necesarul termic il folosim doar ca si numitor comun pentru a putea trage o concluzie cat mai realista.

 

Pentru cei care folosesc gazul metan, costul pentru cei 2600 kwh, la un pret de 0,15 lei/kwh este de 390 lei/luna (exclusiv apa calda menajera). Costul lunar este in acest caz influentat si de calitatea gazului, presiunea pe instalatie, regularizari etc.

 

Costul in cazul folosirii lemnului in centrale clasice (randament maxim 80%) este dat atat de costul lemnului din anumite zone, cat si de umiditate, esenta, dimensiunea la care este taiat etc. Vom considera un pret mediu de 0,4 lei/kg lemn (200 lei metrul ster, 500 kg/metru ster), lemn taiat de cel putin 6 luni, uscat la 25%, cu o energie de 4 kwh/kg.

Pretul obtinut astfel per kwh este 0,4/4x1,2= 0,12 lei/kwh (unde 1,2 este costul pierderii de randament la 80%). In realitate costul kwh poate varia in sensul cresterii cu 20-30% functie de umiditatea lemnului, randamentul centralei, esenta lemnului.

Costul pentru cei 2600 kwh in cazul folosirii lemnului este deci 312 lei/luna.

 

In cazul folosirii curentului electric pentru incalzirea locuintei pot fi mai multe variante, vom considera doua variante principale: sisteme pur electrice (incalzire pardoseala, convectoare, radiatoare) si sisteme care functioneaza cu electricitate dar extrag energie termica din alte surse (pompe de caldura).

In cazul sistemelor pur electrice randamentul este 100%, deci costul ptr cei 2600 kwh, la un pret de 0,6lei/kwh este de 1560 lei, fiind printre cele mai scumpe surse de incalzire la ora actuala.

 

In cazul pompelor de caldura, randamentul fiind supra-unitar, costul pentru necesarul termic dat este considerabil mai mic decat cel pur electric.

Vom lua in calcul pompele de caldura aer-aer (aparatele de aer conditionat de tip inverter), pompele de caldura sol-apa sau apa-apa avand preturi prohibitive, cu perioade de amortizare fata de sistemele clasice foarte mari, de ordinul zecilor de ani.

 

Incalzirea cu aer conditionat (AC) tip inverter devine foarte interesanta din punct de vedere al costurilor lunare, dar si al costurilor initiale de achizitionare si montaj, plus posibilitatea folosirii lor si in anotimpul cald pentru racire.

Majoritatea AC inverter au un SCOP = 4 (coeficient sezonier de performanta pentru incalzire), adica in perioada rece pentru fiecare kwh de electricitate consumat dau in medie 4kwh termici, functionand la temperaturi exterioare de pana la -25-30 grade, cu un COP peste 2. Exista chiar echipamente AC cu SCOP peste 5, dar ne vom rezuma la majoritatea cu SCOP=4, deci un cost per kwh=0,15 lei.

 

Pentru necesarul nostru de 2600 kwh costul lunar s-ar ridica la 390 lei/luna. Precizam ca in perioadele cu temperaturi exterioare de peste 0 grade, coeficientul de performanta poate ajunge la 6-7, costul per kwh ajunge la 0,09lei, deci costul lunar cu incalzirea poate ajunge in aceste conditii la 250 lei/luna, iar daca luam in considerare si faptul ca odata cu cresterea temperaturii exterioare scade necesarul termic al casei, costul real cu incalzirea cu AC poate scadea sub 200 lei/luna.

Folosind un sistem de incalzire clasic pe gaz sau lemn alternativ cu incalzirea cu AC atunci cand temperaturile exterioare sunt pozitive se pot face economii insemnate, dar si o crestere a confortului in special pentru cei cu centrale pe combustibil solid (disconfort dat de curatarea cazanului, alimentarea pe timpul noptii, pregatirea lemnelor etc).

Concluzia este: Un sistem de incalzire cu aparate de aer conditionat de tip inverter poate constitui o alternativa viabila si economica , in special in zonele in care nu exista retea de gaze naturale

 Ciprian : 0740009965


 

Panouri solare termice - Intrebari si raspunsuri 

 

Ne-am gandit ca ar fi de ajutor pentru cei interesati sa raspundem la cateva intrebari pe care le-am primit de la clientii nostri de-a lungul timpului.


 

  1.  Panourile solare termice functioneaza si cand nu este soare?

Da functioneaza, dar in nici un caz nu functioneaza noaptea.

Daca este innourat, panourile pot acumula energie in proportie de 10%, 30%, 60% - depinde de cat de gros este stratul de nori, anotimp, perioada zilei etc.

De exemplu, intr-o zi noroasa de vara, un panou poate incalzi apa la o temperatura de 40-50 grade Celsius, fata de o zi senina de vara cand temperatura apei poate fi ridicata la 80-90 grade Celsius.

 

  1.  Panourile solare cu tuburi sunt mai bune decat cele plane?

In Romania, panourile solare termice cu tuburi vidate sunt mai eficiente decat cele plane, diferenta fiind remarcabila mai ales in perioada toamna-iarna-primavara. Vara diferenta dintre panourile cu tuburi vidate si cele plane este foarte mica in ceea ce priveste acumularea de energie. Explicatia este data de forma fizica a panourilor - la cele cu tuburi vidate, razele soarelui cad intotdeauna perpendicular pe tub, inclusiv razele reflectate de pe acoperis din spatele tuburilor, iar tuburile captatoare sunt izolate cu vid pierderile fiind extrem de mici,  pe cand la cele plane exista reflexia optica iar izolatia este data de sticla exterioara si vata minerala de pe spatele panoului, solutie inferioara izolatiei cu “vid” ale tuburilor vidate.

 

  1.  Ce durata de viata au panourile solare?

Durata de viata declarata de productaor este mai mare de 15 ani. Noi avem experienta bunei functionari a acestor panouri de aproximativ 10 ani. Fiind fabricate din sticla, cupru, aluminiu si otel galvanizat, avem convingerea ca durata de viata este peste 20 ani. In caz de fenomene meteo extreme (grindina, vijelii, zapada abundenta etc) pericolul ca panourile sa fie afectate este acelasi ca pentru ferestrele, peretii sau acoperisul casei, tuburile vidate rezistand la grindina de marimea oului de porumbel. Chiar si in cazul spargerii tuburilor, acestea pot fi schimbate, costul unui tub fiind de aproximativ 40-50 lei. Restul instalatiei solare (teava, izolatie, pompe, robineti etc) are aceeasi durata de viata ca orice instalatie termica clasica, componentele fiind in principiu aceleasi.

 

  1.  Care este diferenta intre panouri solare pentru apa calda si panouri solare pentru incalzire?

Panourile solare termice incalzesc fie direct apa fie o solutie antigel care prin intermediul unui circuit inchis cedeaza caldura intr-un acumulator termic (boiler sau puffer).

Panourile solare presurizate cu tuburi vidate pot fi folosite atat pentru incalzirea apei menajere cat si pentru aport la incalzire, sistemul fiind in principiu acelasi.

Panourile solare cu boiler integrat incalzesc direct apa, deci sunt folosite la prepararea apei calde menajere.

Panourile solare simple (colectorul separat de boiler) pot fi folosite atat la prepararea apei calde menajere cat si la aport la incalzire, atat timp cat sunt dimensionate si montate corect.

Subliniem faptul ca aceste panouri solare pot asigura un procent de aproximativ 60% din necesarul de apa calda sau agent termic pentru incalzire, restul de 40 % trebuie sa fie acoperit de centrala termica pe gaz, lemne, GPL, motorina, pompa de caldura sau alte surse de incalzire cu combustibil.

 

  1.  Din ce este alcatuit un panou solar presurizat?

Un panou solar presurizat este alcatuit din colectorul solar (cu tuburi vidate sau plan) si acumulatorul termic (boiler).

Panoul solar presurizat cu boiler integrat este compact (boilerul este afara), in cea mai folosita configuratie incalzind direct apa menajera, sau mai rar are un circuit secundar cu antigel.

Panoul solar tip split are montat boilerul in interiorul cladirii, si transmite energia acumulata prin intermediul unui circuit inchis cu antigel.

Panourile cu tuburi vidate au colectorul format din doua tuburi de sticla unul bagat in altul, primul tub exterior fiind transparent, al doilea din interior fiind opac (are un strat care absoarbe radiatiile solare), iar in interiorul tubului este heat-pipe-ul (subansamblu format din aripioare de aluminiu si teava de cupru incalsulata, cu un alcool in interior).

Panoul solar plan este in principiu o cutie termoizolata avand partea expusa la soare din sticla, iar in interiorul cutiei este o serpentina din cupru sau alt material tratat special pentru a absorbi radiatia solara.

 

  1.  Unde pot fi montate aceste panouri solare?

Panourile solara presurizate pot fi montate pe acoperisul cladirilor, pe suporti montati la sol, pe peretii cladirilor sau oriunde pot fi montate in siguranta fara sa constituie un pericol si au expunere catre sudul geografic, fara a fi umbrite de copaci sau alte cladiri.

Panourile solare nepresurizate pot fi montate doar la inaltime, minim 5 m fata de punctul de consum, presiunea apei calde fiind data de inaltimea la care este montat panoul.

 

  1.  Panourile solare pot fi conectate la sistemul de incalzire existent?

Doar panourile presurizate pot fi conectate cu alte sisteme de incalzire. Acestea pot lucra impreuna cu sistemele clasice de incalzire prin intermediul vanelor de deviatie sau acumulatorilor termici cu surse multiple de energie (boilere sau pufffere cu 2-3 serpentine).

 

  1.  Ce se intampla cu panourile solare iarna?

Panourile solare nepresurizate se golesc obligatoriu in sezonul rece, altfel apa din colector poate ingheta si poate sparge colectorul.

Panourile cu boiler exterior pot functiona si iarna, daca au fost prevazute cu protectie anti-inghet pe tevile de alimentare cu apa expuse inghetului.

Panourile solare cu circuit inchis cu antigel pot fi folosite tot timpul anului fara ingrijiri speciale.

Insa toata panourile, fie plane sau cu tuburi vidate, nu vor functiona daca sunt acoperite cu zapada.

Daca sunt montate corect, la un unghi de aproximativ 40 grade, zapada nu se depune in cantitate semnificativa, mai ales panourile cu tuburi vidate nu ajung sa fie acoperite cu zapada.

 

  1.  Care este temperatura apei incalzite de panourile solare?

In perioada primavara-vara-toamna panourile reusesc sa produca apa calda la temperaturi de 60-95 grade Celsius. In perioada de iarna apa poate ajunge la 25-40 grade Celsius, in functie de gradul de insorire. In perioada rece apa preincalzita de panourile solare trebuie sa fie incalzita de sistemele clasice pana la temperatura de folosire.

      10. Panourile solare se pot monta la orice casa?

Panourile solare se pot monta la orice casa sau cladire, atat timp cat exista expunere la soare. Montarea panourilor solare nu presupune modificari ale structurii cladirii sau acoperisului, disconfort al locatarilor sau posibile neplaceri cauzate de montajul acestor panouri, atat timp cat sunt montate de echipe specializate. Un montaj corect la o casa unifamiliala se efectueaza de obicei in 5-8 ore, fara a presupune modificari majore la instalatia de apa si incalzire.

 

 

Panouri solare termice presurizate , nepresurizate .

Merita sa ne punem acasa panouri solare ??

Depinde.

Probabil multi dintre noi am vazut panouri solare montate pe case particulare sau cladiri. In ultimii 5 ani chiar destul de multe astfel de panouri pot fi vazute pe acoperisurile caselor, in diferite configuratii mai mult sau mai putin fericite.

La vederea unui astfel de sistem solar probabil si mai multi si-au pus intrebarea “cat costa?”, “ce economii face?”, “oare nu se strica la grindina?” sau chiar poate ne-am intrebat “oare chiar functioneaza?”

Cei care stau la casa poate s-au intrebat daca merita sa-si monteze si ei un astfel de sistem solar.

Raspunsul vi-l puteti da si singuri, daca stiti raspunsul la doua intrebari simple:

1.Care este costul “apei calde” la voi acasa pe un an? Adica trebuie sa stiti cat dati pe gaz, curent, lemne, peletii etc atunci cand incalziti apa. Pentru asta ar trebui sa va monitorizati putin cheltuielile, e un exercitiu bun pentru cei care vor sa stie pe ce zboara banii.

2. Cat costa un asemenea sistem? In primul rand pretul corect este dat de un furnizor corect, in urma unei analize relativ simple: numarul de persoane care folosesc apa, posibilitatea montarii panoului si traseul tevilor, sistemul deja existent de incalzire a apei al clientului si tipul sistemului solar care se doreste instalat: presurizat, nepresurizat, cu boiler integrat sau separat, panou cu tuburi vidate sau plan. Ca si exemplu de pret, un sistem complet instalat pentru o familie formata din 4 membri costa intre 3000 si 9000 lei si asigura 60-70% din necesarul de apa calda intr-un an (daca este corect proiectat si montat). Ca si durata de viata, panourile au peste 15 ani, boilerele aproximativ 10 ani, accesoriile electrice - pompe, senzori, controler- 5 ani.

Acum raspunsul la intrebarea “MERITA?” vi-l puteti da si singuri. Daca intr-un an costul apei calde este 800 lei (pe gaz) sau 1200-1500 lei (pe electric), un sistem solar va reduce aceste cheltuieli cu 60%. Adica economisiti aproximativ 600 lei (daca sunteti pe gaz) sau 900 lei (daca sunteti pe electric). Amortizarea investitiei pentru un sistem de 4000 lei se face asadar in 4-7 ani.

Mai trebuie stiut ca panourile solare sunt doar niste colectoare, nu produc ele insele energie termica, depind de “cantitatea de soare” la un moment dat, asadar trebuie sa existe si un sistem principal de incalzire a apei pentru perioadele “intunecate”.

Pe langa economiile vizibile in bani, mai sunt cateva beneficii nevazute aduse de panourile solare:

- scade uzura centralelorclasice pe combustibil solid sau lichid (preluand din sarcina acestora);

- creste independenta fata de sistemele clasice;

- duce la responsabilizarea consumului de apa (un efect pshihologic observat la detinatorii de asemenea sisteme solare care economisesc apa incalzita de soare), consumul total de apa scazand cu 30% fata de situatia de dinaintea montarii sistemului solar;

- reduce amprenta de carbon fata de combustibilii clasici;

- cresterea nivelului de confort, in special pentru cei cu centrale pe lemn, in perioada calda;

- cresterea valorii proprietatii si a proprietarilor in ochii vecinilor

Telegaru Ciprian


Magazinul de panouri solare 1q1 Energii regenerabile Importator de panouri solare termice presurizate si nepresurizate , panouri solare fotovoltaice Magazinul de panouri solare 1q1.ro 17.07.2016 RO World


panouri solare fotovoltaice #panouri fotovoltaice #panouri solare pret #panouri solare presurizate #panouri solare apa calda #panouri solare nepresurizate #proiect panouri solare #montaj panouri solare #incalzire cu panouri solare #panouri solare apa calda nepresurizate #proiect panouri solare #panouri solare nepresurizate #panouri solare fotovoltaice #sistem solar #panou solar apa calda #panouri solare #panou solar presurizat #kit solar #panou solar nepresurizat #boiler solar #solar panel #panou solar fotovoltaic #panou solar nepresurizat #pompa ridicare presiune panou solar #sistemul solar proiect #controler panou solar