Casa Verde Fotovoltaice

Verificare introducere dosar in aplicatia AFM

Verificare introducere dosar in aplicatia AFM


30 octombrie 2019
COMUNICAT DE PRESĂ - Reluarea înscrierilor în Programul Național Casa Verde Fotovoltaice


FOTOVOLTAICE


M. Of. nr. 0723 din 03 Septembrie 2019 Act nr. 856/27 August 2019 Ordin pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 Ministerul Mediului


 27 august 2019
COMUNICAT DE PRESĂ - Lansarea Programului Național Casa Verde Fotovoltaice
Ghidul de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională (Casa Verde 2019)

 

CE SE FINANȚEAZĂ:

—Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);

—Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice);

—TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Valoarea finanțată: Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

 CINE BENEFICIAZĂ DE FINANȚARE:

—Persoanele fizice cu domiciliul în România;

—Proprietarul imobilului construcţie  pe  care  se  amplasează  sistemul de

panouri fotovoltaice;

—Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanțare);

—Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

—Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local;

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

—Cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);

—Actul de identitate al solicitantului;

—Extras de carte funciară  din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;

—Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;

—Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul;

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII PENTRU SITUAȚII DEOSEBITE:

—DACĂ sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta în plus și extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

—DACĂ din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus și un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare;

—DACĂ solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;

—DACĂ cererea de finanțare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite;

 ATENȚIE:

—Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate  la data înscrierii, in ORIGINAL  sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii;

—Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.);

—In cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic,  care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru  același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată;

 ETAPELE PROGRAMULUI:

—Inscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare acestuia; dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul REZERVĂ suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul; ATENȚIE – ținând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligențele necesare obținerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă și să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere;

—Aprobarea finanțării de către AFM și publicarea persoanelor fizice aprobate;

In termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare ATR . ATENȚIE – Dacă avizul tehnic de racordare nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicația informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică pierde dreptul de a semna contractul de finanțare;

—Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanțare nerambursabilă;

—Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM;

 —Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul - în situația unei investiții cu valoarea totală de 22.230 lei, finanțarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 2.230 lei; în situația în care investiția are o valoare totală de peste 22.230, finanțarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susține diferența.)

 UNDE TE POȚI ÎNSCRIE:

—Inscrierea se realizează la unul dintre instalatorii validați de Fondul pentru mediu; lista acestora se va publica pe pagina de internet www.afm.ro;

 ATENȚIE

—Toate formalitățile persoanelor fizice în legătură cu programul se realizează prin intermediul instalatorilor validați. Prin urmare, nu este suficientă obținerea documentelor în termenele prevăzute în ghidul de finanțare, ci, în termenele respective, este necesară prezentarea acestora la instalatorii validați și încărcarea în aplicația informatică;

—Prin depunerea cererii de finanțare, dar și prin semnarea contractului, persoanele fizice își dau acordul pentru prelucrarea, de către AFM și instalatorul validat, a tuturor datelor personale furnizate, sau care rezultă din documentele prezentate, precum și cu privire la transmiterea acestora, de către AFM către terțe părți, în scopul verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;

—In perioada de 6 ani de la semnarea contractului, AFM va monitoriza menținerea și funcționarea investiției, iar dacă se constată neîndeplinirea obligațiilor asumate de persoana fizică, va dispune recuperea sumelor finanțate.

*Informațiile prezentate în material se completează cu cele din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018.

Program de finantare Sisteme fotovoltaice AFM (CASA VERDE 2019)

Util :

Ce înseamnă să fii prosumator?
Prosumatorul este un mic producător de energie. În România sunt considerați prosumatori persoanele fizice sau juridice cu echipamente de producție cu o putere sub 27kW.
In cazul de fata, echipamentul de productie este sistemul fotovoltaic.

Ce este un sistem fotovoltaic ongrid si din ce este el compus?
Sistemul fotovoltaic este un ansamblu de echipamente care captează energia de la soare și o tranformă în curent continuu. Apoi, cu ajutorul instalației electrice (firele) energia este transportată la Invertor, unde aceasta este transformată în curent alternativ, adică ce folosim noi.Sistemul fotovoltaic poate fi montat atat pe acoperisul unei constructii (ex. casa, foisor, etc.), cat si pe sol.
Un prosumator produce energie, pe care o consuma, iar surplusul este livrat in reteaua nationala?

Ce se intampla cu acest surplus de energie? Cât costă energie injectată și cum se face regularizarea?
Surplusul  de energie va fi automat injectat in reteaua nationala si va fi cumparat de catre operatorul de energie . Pretul stabilit de catre ANRE pentru anul 2019 este de 0,216 lei/kWh, fiind prețul mediu inregistrat pe Bursa zilnica de energie (PZU) in anul 2018.
Prosumatorii sunt scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale în factura de energie electrică, asta înseamnă că nu mai este nevoie de o firmă sau de un PFA Lunar, va apărea pe factură suma (cantității de energie injectată și înmultită cu prețul mediu PZU din anul precedent) cu semnul – (minus), valoare nepurtătoare de TVA. dacă prosumatorul va trebui să primească bani, aceștia vor fi raportați la următoarea factura, după 12 luni valoarea va fi plătită prosumatorului de către operatorul de energie pentru persoanele fizice, daca valoarea depășește 100 lei, aceasta nu se raportează și va fi plătită prosumatorului de către operatorul de energie.

Cât de mari sunt panourile?
Mărimea panourilor variază în funcție de sistemul droit. Un panou are aproximativ 1,8, iar dimensiunea totala variază în funcție de numarul de panouri. De exemplu, un sistem de 3 kWh poate avea intre 10 si 12 panouri, în total între 18 si 22.

Cât de grele sunt panourile?
Greutatea panourilor variază în funcție de sistemul droit. Un panou are aproximativ 18kg iar greutatea totală variază în functie de numarul de panouri. De exemplu, un sistem de 3 kWh poate avea intre 10 si 12 panouri, în total între 180 și 216kg.

Panourile fotovoltaice funcționează daca este înnorat?
Acestea au un randament indiferent de sezon sau de vremea de afară. Cand este înnorat randamentul este mai mic decat media anuală.

Contează cum este pozitionată casa?
Ideal este să avem panourile solare orientate către Sud, aceasta fiind poziția ideală pentru un randament maxim

Se pot monta si altfel decât pe acoperis?
Aceste panouri pot fi montate inclusiv la sol.

Cât durează montajul?
Depinde de complexitatea lucrării, dar in mod normal nu ar trebui sa dureze mai mult de două zile.

Cât imi oferă statul?
Statul vă oferă maxim 20.000 lei cu respectarea conditiilor din Ghid.

Ce se întamplă cu energia neutilizată?
Energia neutilizată va fi vanduta catre operator, la prețul stabilit de autoritatea națională de reglementare. Pretul stabilit de catre ANRE pentru anul 2019 este de 0,216 lei/kWh

Ce obligații am după montaj?
După montajul sistemului, aveți obligația de a menține sistemul functional și de a permite persoanelor de la Administratia Fondului pentru Mediu să inspecteze sistemul pentru a culege date, în cazul în care vă este solicitat acest lucru.

Care este durata de viață a unui sistem fotovoltaic?
Producătorii au panourile garantate 25 de ani, adică după 25 de ani de funcționare panourile vor fi la capacitate de 80% din randamentul de nou.